Lover for Østerdal Fuglehundklubb

Lover for Østerdal Fuglehundklubb stiftet 22. februar 1985

Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet den 14/7-2020 Revidert på årsmøte den 11/2-2022

Revidert på årsmøte den 10/2-2023

Lover for Østerdal Fuglehundklubb, rev. 10.02.23

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den: 2/5-2019, med merknad som ble endret og vedtatt i ekstraordinært årsmøte 14/7-2020.

Revisjoner 11.02.22 og 10.02.23 er godkjent av FKF.

 

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Østerdal Fuglehundklubb og forkortes til ØFHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlem i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser.

Klubben er lokal Fuglehundklubb og har sitt virkeområde i Østerdalen Klubben har verneting på Tynset.

·       1-2 Formål

Klubbens formål innen Østerdalsområdet er å:

ØFHK har til formål å ivareta fuglehundens og fuglehundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med fuglehund. ØFHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

 1. a) Fremme et ansvarlig hold av fuglehunder
 2. b) Fremme mulighetene for aktivitet med fuglehunder
 3. c) Bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne fuglehunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer med gode bruksegenskaper, gjerne i samarbeid med aktuelle
 4. d) Bidra til å fremme medlemmenes kunnskap om fuglehunder

Formålene søkes fremmet ved å:

 

 1. Arrangere godkjente utstillinger og jaktprøver.
 2. Bidra til å fremme det kynologiske arbeidet ved å følge de retningslinjer som gis av
 3. Arrangere kurs og demonstrasjoner omfattende viktige sider og disipliner vedrørende hundens stell, fysiske og psykiske helse, sosial tilpasning og funksjon, dressur, føring v.
 4. Sørge for utdanning av funksjonærer.
 5. Opprette avtaler med grunneiere og involverte myndigheter om bruk av områder, trening i forbindelse med dressur, trening og arrangering av jaktprøver og

 

 

·       1-3 Definisjoner

ØFHK’s organer

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Revisorer

 

Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Ingen har krav på medlemskap i klubben. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å skade klubben/ og eller hundesaken. Person nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Østerdal Fuglehundklubb har følgende medlemskategorier:

 • Hovedmedlem
 • Husstandsmedlem
 • Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt- sak eller på et enkeltfelt.

 

Gullmerket kan tildeles medlemmer som har utført fremragende sportslige bedrifter og/eller har utført særlig fortjent arbeide for klubben. Gullmerket skal henge høyt, alle medlemmer kan sende inn forslag på kandidater, som skal inneholde en detaljert begrunnelse av kandidatens virke i klubben. Avgjørende myndighet for tildeling er et enstemmig hovedstyre, som kan dele ut gullmerket på klubbens årsmøte eller et av klubbens planlagte arrangementer.

Det kan kun deles ut ett gullmerke pr år.

 

·       2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale grunnkontingent til NKK med en størrelse som er fastsatt av NKKs’ Representantskapsmøte. I tillegg betales en klubbkontingent til ØFHK som fastsettes av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

·       2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte ØFHK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge ØFHK’s, FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller ØFHK.

 

·       2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i ØFHK opphører ved:

 

 1. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til
 2. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til
 3. Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner

 

·       2-5 Disiplinære reaksjoner

NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kapitel 3 – Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

ØFHK’s høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av ØFHK (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

 

·       3-2 Møte- og stemmerett

Alle ØFHK’s medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinære årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 

·       3 -3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

 

Med innkallelsen skal følge:

 

 • (Eller: Sakliste)
 • Årsberetning.
 • Regnskap med revisors

 

 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

-Budsjett for neste år.

 • Forslag til kandidater til Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

·       3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til
 1. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 2. c) Behandle styrets årsberetning.
 3. d) Godkjenne regnskap med revisors
 4. e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens
 5. f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 6. g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år.
 7. h) vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
 8. I) Velge:
 • Leder for 2 år.
 • Nestleder For 2 år
 • Kasserer for 2 år.
 • 5 styremedlemmer for 2 år.
 • 2 varamedlemmer for 1 år.
 • 2 Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.
 • Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har fungert lengst, er valgkomiteens leder.

 

Personer som er dømt av norsk domstol eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter dyremishandlingsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøte. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke foreligger kandidater for eksempel fordi kandidater har trukket seg, begrenset til to kandidater.

 

·       3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg: Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kapitel 4 Styret

 

 • 4-1 Styret

Styret er ØFKH’s høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

·       4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK

 

·       4-3 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å:

 

 • Lede ØFHK mellom årsmøtene.

 

 • Avholde årsmøte.

 

 • Drive ØFHK i samsvar med klubbens formål.

 

 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.

 

 • Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for utvalg og

 

 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

·       5-2 Revisor

Årsmøtet velger 2 revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

·       6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr. NKK’s lover §6-1.

 

·       6-3 Oppløsning

For å oppløse ØFHK kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller ØFHK’s midler et av årsmøte bestemt formål. Avgjørelse om disponering av klubbens midler (ved oppløsing) fattes med simpelt flertall Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

·       6-4 Flertallsdefinisjoner

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn

 

Simpelt Flertall:

 • Flest stemmer

 

Alminnelig flertall:

 • 50% + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

 

Absolutt flertall:

 • 50% + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer

 

Kvalifisert flertall:

 • 2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall
 • Blanke stemmer
 • Bruk er vedtaksfestet

 

Ved valg: Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, Gjennomføres ny avstemming. Den Kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer)