Trekking og refusjon

Regler ved trekking av hund og refusjon av startkontingent

Alle påmeldinger er bindende og skjer ved innbetaling for ønskede antall starter til oppgitt bankkontonummer i terminlisten.

Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har lik stor rett til å få en plass på prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking, og de hunder som ikke får plass settes først på venteliste. Hunder påmeldt utenom fristen settes deretter inn på opprettet venteliste fortløpende etter hvert som startkontingenten innbetales.

Dersom prøva er overtegnet gjelder følgende regler for berettigelse til hel eller delvis refusjon av startkontingent:

Trekking av hund fra venteliste etter fristen, refunderes med fradrag av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker på venteliste som møter opp ved opprop, men ikke får plass, er berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25%.

Startkontingenten fratrukket 25% betales tilbake hvis påmeldingen ikke godtas.
Ved forfall, legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop, refunderes med 75%.

Startkontingenten refunderes ikke for hunder som avvises under prøva.
Møter ikke hunden til fastsatt tid og sted, kan kontingenten ikke kreves tilbake.
Arrangør har ikke ansvar for tap eller skade som påføres hunden eller føreren under prøva.

Det er hunden som er påmeldt, ikke eier. Er prøven fulltegnet, har ikke eier anledning til å bytte en hund som har plass mot en annen hund som ikke er påmeldt prøven eller ikke er i umiddelbar posisjon til å få en plass fra ventelisten. Ønsker man imidlertid å trekke en hund fra prøven uten dokumentert grunn (vet. attest), og heller starte med en annen, er dette greit så lenge det ikke er venteliste og ledig plass. Man kan ikke ”overføre” startkontingenten fra den hunden man har trukket, og må betale inn ny startkontingent.

Litt om jaktprøver
Høystatusløp

Kilde: royalura.com

De ulike klassene: En jaktprøve er delt inn i tre klasser, UK, AK og VK.

Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Hundene må være fylt ni måneder på prøven første dag for å kunne delta. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige, jaktlig anlegg som; jaktlyst, viltfinnerevne – lokaliseringsevne, søk, aksjon – fart, intensitet – stil, utnyttelse av vind og terreng, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd. Tildeling av 1.UK krever at hunden reiser fugl i en jaktbar situasjon. Og at hunden har hatt et meget godt/glimrende søk i minst 60 minutter.

Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som har fylt 24 måneder på prøvens første dag. I AK fordres i tillegg et mer skolert, utholdende og erfarent søk enn i UK. Hunden skal respektere makkers stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal på kommando kunne reise fugl, vise ro i oppflukt og skudd, samt utrede raskt og effektivt. Rapport er et pluss.

Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt og effektivt søk, presis lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt ved felling. For å oppnå premiering i VK, forlanges det at hunden har vist apport. Ved utlegging av fugl for apportering skal den utlagte fuglen være av en jaktbar art. hel, frisk, tinet eller tørket. Arrangøren er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall fugl, minimum to pr. parti pr. dag. Deltaker kan også medbringe egen fugl for apport. Denne må godkjennes av dommeren. Utlegging av fugl skjer av dommer eller av en person denne oppnevner, fortrinnsvis i tilknytning til en jaktbar situasjon.

For alle klasser: Hund som halser vedvarende, skal ikke premieres. Hund må ikke sjenere makker ved å henge på. Dommernes vurderinger og avgjørelser er endelige, forutsatt at prøvereglene er fulgt.

Premiering

For å få premie må hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. Bekkasin ansees ikke som jaktbart vilt.

UK og AK: Ordinære premiegrader er 1., 2. og 3. premie, samt 0 premie. For å kunne tildele 1. premie i kvalitetsklasse, skal hunden ha vært grundig avprøvd, minst i 60 minutter. 1. premie. tildeles bare hund som viser fremragende prestasjoner. Tildeling av 1.premie AK krever at hunden kan apportere. Dette skal dokumenteres ved gyldig apportbevis eller ved at apport på utlagt fugl utføres under prøven. 2. premie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor mindre feil eller mangler gjør at den ikke kan få 1. premie. 3. premie tildeles hund som anses som en god jakthund.

VK: Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. Dommerne kan, basert på hundens prestasjoner dele ut fra 0 til 6 premier (1. til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved 1, 2 og 3-dagers prøver. Hunder som får 1. og 2. premie i VK, VK-semifinale og VK-finale skal være prøvet mot hverandre. Den øvrige premierekkefølge fastsettes ved dommernes subjektive skjønn.

CACIT/CK: CACIT, som bare kan tildeles ved de prøver som FKF på forhånd har innstilt til slik status, kan tildele hund som vinner VK-finale og Reserve-CACIT kan gis til hund som blir nr. 2 i VK-finale. For å kunne tildeles disse utmerkelser, må hunden ha vist særdeles fremragende prestasjoner. Samtlige funksjonskrav, bortsett fra sekundering og rapport, må være vist. CK (Certifikatkvalitet) kan tildeles hund som får 1.VK eller 2.VK, respektive samme plasseringer i VK-finale og semifinale. Tittelen Norgesmester tilfaller vinneren av VK-finale på FKFs hovedprøve og NM-vinter

Skogsfuglprøver

På skogsfuglprøver kan kun hunder over 2 år delta. Det er kun Åpen klasse (AK) på skogsfuglprøve. Det vil si at unghunder kan ikke delta, og VK hunder stiller i AK klassen. Det benyttes en-dommer system. Hundene prøves enkeltvis. Hver dommer kan bedømme inntil 6 hunder i løpet av prøvedagen. Ved alle skogsfuglprøver bør en ha anledning til å felle fugl. På prøver med felling er det tillatt med bare 1 gevær pr. parti. Dommer avgjør om fører eller dommer skal skyte over hunden. Ingen kan følge med som tilskuer uten fører og dommerens samtykke. Like prøvebetingelser for hundene bør tilstrebes. Dommerne skal særlig være oppmerksom på og vurdere; stillferdig og forstandig søk i godt samarbeide med fører, viltfinnerevne, presis stand, hurtig og sikker avanse med rask reising av fugl. Hunden skal være under jaktmessig kontroll i hele prøvetiden og vise ro i oppflukt og skudd og ved felling. Rapport er et stort pluss. For at rapport skal godkjennes må fugl sees eller høres. Innkalt rapport godkjennes. For enhver premiering er det en forutsetning at hunden minst en gang i løpet av prøven selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i forbindelse med en jaktbar situasjon. Felt fugl skal alltid apporteres. Bruk av bjelle eller andre tekniske hjelpemidler til å lokalisere hunden, tillates ikke. Bruk av farget markeringsbånd / dekken anses ikke som et slikt hjelpemiddel og er følgelig tillatt. Det anvendes kvalitetsbedømmelse med premiegradene; 1. premie, 2. premie, 3. premie, samt 0 premie. For tildeling av 1. AK skal prøvetiden være minst 60 minutter. For særdeles fremragende arbeid kan ÆP (ærespremie) gis som et kvalitetstillegg til 1. AK. ÆP på skogsfuglprøve kan bare tildeles hvis hunden under prøven har vist både rapport og korrekt apport.

Andre nyttige oppslag:

NM-Skog

NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1 premie AK eller VK-premiering i inneværende eller i et av de to foregående år. Ved NM- finaler skal det være felling med den samme apportpraktisering som for høyfjell og lavland. Alle partier dømmes etter NKKs regler for skogsfuglprøver. Inntil 6 hunder kan premieres, fra 1. til 6. premie NM-skog. Premiering i finalen i NM-skog godskrives poeng etter samme skala som i VK. Vinneren får tittelen Norgesmester-skog og årstallet.

Norsk Derby

Norsk Derby er et konkurranseløp for stående fuglehunder. Derbyen er det store for de fleste hundefolk, og mange unghundeiere går å håper på å på den etterlengtede 1.premie UK for å få starte. Påmeldingsfristen er 1.mai, og kun hunder som er påmeldt og som har oppnådd eller oppnår 1.premie UK får delta. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av antall deltakende hunder. • 1. dag – Kvalifisering • 2. dag – Semifinale (evt. finale) • 3. dag – Finale. Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund kan konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Det dømmes som vanlig UK klasse, men alle hunder skal ha vist kvaliteter som kvalifisere til 1.UK for å gå videre/få premiering. Det rangeres som i VK. Første dag (Kvalifisering) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND kval. Osv. Annen dag (Semifinale) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND Semifinale osv. Finale: Det kan utdeles inntil seks premier Betingelse for premiering er at hunden under finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Det er ikke en betingelse for deltakelse i finaleomgangen at hunden har brakt fugl for skudd under kvalifiseringsprøven eller evt. semifinale. De to hunder som tildeles 1. og 2. premie skal ha vært prøvet direkte mot hverandre i finaleomgangen innen endelige premiegrader fastsettes. Den øvrige premierekkefølge kan fastsettes ved skjønn. Dommerne kan holde tilbake inntil samtlige premier, i fall ingen hund finnes verdig til premiering i Norsk Derby. De premierte hunder får pengepremier. Dessuten premieres på følgende måte: Den seirende hund tildeles tittelen NORSK DERBYVINNER (årstall) og hundens og eierens navn innføres i Derbyprotokollen. Hundens eier får rett til å oppbevare Derbypokalen og Derbyprotokollen inntil 1. august neste år, da den uoppfordret skal leveres tilbake til NKK. Derbypokalen kan aldri vinnes til eie. Den holdes assurert av NKK. Vinneren får en miniatyr av Derbypokalen til eie. Oppdretteren av Derbyvinneren får minnepremie. De øvrige premierte hunder får spesialpremier.

Unghund Grand Prix

Unghund Grand Prix er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder vedtatt av FKFs representantskap i 1987. Løpet er innstiftet av Telemark Fuglehundklubb i 1987, og arrangeres i høyfjellet i Sør-Norge. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist. Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder. Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder, etter loddtrekning rekkefølge, med en slipptid på 45 minutter, – og de som har mulighet til å gå videre til andre dag skal deretter ha et slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommerens frie subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd første dag. Fra første dags avprøving skal det tas ut et likt antall fra hvert parti til andre dags prøve.

Andre dag starter hundene etter loddtrekning med en slipptid på 30 minutter. Dommerne fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den. Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker. To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier fra første dag, må dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND GRAND PRIX-VINNER (årstall).

Arctic Cup

Unghund Arctic Cup er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder. Løpet er innstiftet av Vest-Finnmark Fuglehundklubb og arrangeres på Finnmarksvidda senvinter. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist. Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder.Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder etter loddtrekningsrekkefølge, med slipptid på minimum 30 minutter etter føreforhold, og de som har mulighet til å gå videre til andre dag skal deretter ha slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommernes frie subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd første dag. Fra første dags avprøving skal det tas ut inntil 40% av startende hunder som går videre til andre dags prøve. Andre dag starter hundene etter ny loddtrening med slipptid på 30 min. Dommer fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres inntil 6 hunder til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den. Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker. Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP – VINNER (årstall).

Forus Open

Høystatusløpet arrangeres i første halvdel av november i tilknytning til Lavlandsprøven på Forus. Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder. Hundene må ikke ha fylt 2 år på prøvens første dag. Forus Open arrangeres over 2 dager. Vanlig unghundbedømmelse første dag, men med rangering for å få de beste hundene til finalen. Ingen av de hunder som går videre, må ha vist prestasjoner som diskvalifiserer for 1.UK. Poenggivning i finalen som i Unghund Grand Prix.

Sør-Norsk Unghundmesterskap

Sør-Norsk mesterskap for unghunder er et konkurranseløp for stående fuglehunder. Løpet er innstiftet av Vestlandets Fuglehundklubb og Agder Fuglehundklubb, og arrangeres i høyfjellet i Sør-Norge om vinteren. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, men er et konkurranseløp som avvikles over 1 – 3 dager avhengig av antall deltakende hunder. Det kan starte inntil 20 hunder pr parti. Det betales startkontigent etter samme satser og regler som for vinnerklasse. Rett til å delta har unghunder som er premiert på jaktprøve for stående fuglehunder med 1 UK premie, og som ikke har fylt 24 måneder prøvens første dag. Det premieres på samme måte som i en vinnerklasse fra 1 – 6 premie. Det premieres inntil 6 hunder i finalen. Jaktprøvereglenes vanlige fordringer for premiering av unghunder legges til grunn. Den seirende hund i finalen tildeles tittelen Sør-Norsk unghundmester Vinter (årstall).

NM Lag og “Høyfjellspokalen”

Hver raseklubb for de stående fuglehundraser uttar lag for sin rase med 3 navngitte hunder som påmeldes til arrangøren inne en uke før løpet. Inntil 2 reservehunder kan erstatte de anmeldte hunder mot beskjed senest innen loddtrekningen kvelden før konkurransen. Ved påmelding betaler de deltakende klubber arrangøren den fastsatte startkontingent for laget. Kontingenten refunderes ikke. Konkurrentenes rekkefølge avgjøres ved loddtrekning, slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre. Når intet annet fremgår av disse regler, skjer konkurransen etter NKKs gjeldende regler for fuglehundprøver.

Ved bedømmelsen gis hver hund poeng i følgende disipliner:

Jaktlyst0 – 10 poeng
Reviering0 – 10 poeng
Viltfinnerevne-10 – 10 poeng
Fuglebehandling– 2 – 10 poeng
Diskvalifiserende regelbrudd5 – 0 poeng

 

Poengskalaen er:

  • 10 = Særdeles fremragende
  • 8-9 = Fremragende
  • 6-7 = Meget godt
  • 4-5 = Godt
  • 1-3 = Svakt
  • 0-10 = Dårlig

For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. Det lag som får flest poeng, seirer i klubbkonkurransen. Den hund på det seirende lag som får flest poeng tildeles pokalen. For utdeling av Høyfjellspokalen forutsettes minst at beste hund på det vinnende lag i løpet av konkurransen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Minnebeger utdeles til hver av hundeeierne på det vinnende lag. Hundeeier som 3-tre ganger har fått tildelt pokalen for beste hund på det seirende lag, får pokalen til eie. Hvert års pokalvinner får inngravert rasenavnet, hundens og eierens navn på pokalen. Pokalen skal leveres til FKF i god tid før neste års prøve. Tittelen Norgesmester lag, tilfaller vinneren av Høyfjellspokalløpet.

NM Vinter

Dømmes som vanlig VK, og er åpent for alle VK-hunder. Arrangeres på Andøya om vinteren. Vinneren får tittelen Norgesmester og årstall.

NM høyfjell

NM høyfjell arrangeres etter NM-lag og foregår på Kongsvold. For å delta må hunden ha oppnådd 1.VK på jaktprøve. Det dømmes som vanlig VK, og går over tre dager. Vinneren tildeles tittelen Norgesmester og årstallet.

Annet

For å stille på høstprøve, kreves at hunden har fått utstedt sauerenhetsbevis. Rett til å utstede sauerenhetsbevis har instruktør godkjent av FKF eller NJFF. Nordiske sauerenhetsbevis godkjennes også. FKF kan dispensere fra kravet om sauerenhetsbevis når arrangør kan dokumentere at prøven går i områder hvor klauvdyr ikke beiter. Papirer på hunden fremvises etter ønske fra arrangøren.

Skyting: På prøver uten felling av fugl benyttes 9 mm startrevolver. Arrangør er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall revolvere og ammunisjon. I vinnerklasser med CACITstatus på høyfjell-høst og på skogsfuglprøver hvor felling er tillatt, nyttes normalt jaktvåpen hagle, og det skytes med skarp ammunisjon. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk av løsammunisjon skyter vanligvis fører over sin hund. Ved bruk av skarp ammunisjon skal en spesielt oppnevnt skytter forestå skytingen (unntak for skogsfuglprøve, jfr. pkt. 4.3.). Skytevåpen skal bare lades etter beskjed fra dommer. Skyteulykker må for enhver pris unngås.

Førere 

En fører kan ikke starte med mer enn 5 hunder på samme parti. Arrangøren kan redusere antallet hvis det er nødvendig. Fører som starter med 3 hunder eller flere på samme parti, skal ha med hjelper til å ta hånd om de hunder som ikke er i slipp. Hjelper skal ikke selv føre hund på partiet. Etter at prøvingen av en hund er begynt, kan den ikke bytte fører eller trekkes fra videre prøving uten samtykke fra dommer, dog kan fører byttes hvis prøven går over flere dager. Hunder med samme fører skal ikke prøves sammen uten at dommer finner dette nødvendig av hensyn til prøvens avvikling. Person som bryter prøvereglementet, opptrer usportslig eller på annen måte slik at det kan skade fuglehundsporten eller dens anseelse, kan av NKK utestenges for et bestemt tidsrom eller for livstid.

Føring av hund: Under bedømmelsen skal hunden føres ved hjelp av tegn, tilrop eller fløyte, så stillferdig som mulig, slik at den annen hund ikke sjeneres. Med unntak av fløyte skal verken fører eller hund være utstyrt med gjenstander som kan oppfattes som dressurmidler. Berøring av hunden er bare tillatt før reisningsordre. I tvilstilfelle er dommerens oppfatning avgjørende. Under hele prøven skal hunder som ikke er under bedømmelse være koblet, og deltakere som venter på slipp, skal holde seg i passende avstand fra dem som har slipp.

Norsk Jaktchampionat NJCH

Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve for stående fuglehunder i Norge etter NKKs spesifiserte regler, samt oppnådd 1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i tillegg ha oppnådd et av følgende kriterier; ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT eller 1.AK på fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder. Jaktchampionat kan også oppnåes ved at en hund tre ganger oppnår CK på jaktprøve.